Regulamin

Drogi rodzicu,

W trosce o bezpieczeństwo Twojej pociechy, przygotowaliśmy regulamin zajęć, który przybliży Ci sposób funkcjonowania Dzikoprzygód. Zależy nam na tym, byś się z nim zapoznał. Dzięki temu zapisując swoje dziecko na Dzikoprzygody masz pewność, że będzie czerpało z nich mnóstwo radości, a Twoja głowa będzie spokojna.

REGULAMIN ZAJĘĆ

§1. Postanowienia ogólne

1. Dzikoprzygody są zajęciami pozalekcyjnymi dla dzieci w wieku 6-9 lat. Zajęcia umożliwiają dzieciom zabawę na świeżym powietrzu połączoną z pogłębianiem wiedzy przyrodniczej.

2. Zajęcia Dzikoprzygody opierają się na aktywnym spędzaniu czasu w przestrzeni leśnej lub zieleni miejskiej. Dzieci w trakcie zajęć przeżywają przygody, które wymagają od nich takich aktywności jak: bieganie, skakanie, balansowanie, wspinanie się, łowienie, rysowanie, rozpalanie ognia w wyznaczonych miejscach, korzystanie z noża (zapewnionego przez Instruktora i przystosowanego dla dzieci), chodzenie boso w miejscach określonych przez Instruktora.

§2. Zasady uczestnictwa w zajęciach

 

1.Zajęcia Dzikoprzygody odbywają się co tydzień, a czas trwania jednych zajęć wynosi 1,5 godziny.

2. Instruktorem prowadzącym zajęcia jest Aneta Chmielińska. Rodzice mogą się skontaktować z Instruktorem pod numerem telefonu: 513 031 170.

3.Zajęcia odbywają się na terenach zielonych oraz terenach lasów miejskich w Warszawie. Zajęcia odbywają się w 4 lokalizacjach:

 • Lesie Bemowskim
 • Lesie Kabackim
 • Parku Skaryszewskim
 • Polu Mokotowskim

4. Rodzice lub osoby upoważnione pisemnie przez rodziców, przyprowadzają i odbierają dziecko z miejsca zbiórki odpowiedniego dla danej lokalizacji. Miejsca zbiórki dla poszczególnych lokalizacji:

 • Zajęcia w Lesie Bemowskim – plac przed Klubokawiarnią Sąsiedzi. Bezpośrednio do lasu dzieci udają się pod opieką Instruktora.
 • Zajęcia w Lesie Kabackim –  plac przed kawiarnią Costa Cofee, koło wyjścia z metra Kabaty. Bezpośrednio do lasu dzieci udają się pod opieką Instruktora.
 • Zajęcia w Parku Skaryszewskim – wejście do Parku od strony Ronda Waszyngtona, k. popiersia Ignacego Paderewskiego. Bezpośrednio do parku dzieci udają się pod opieką Instruktora.
 • Zajęcia na Polu Mokotowskim – wejście do Parku, przy skrzyżowaniu ulic Batorego i Alei Niepodległości. Bezpośrednio do parku dzieci udają się pod opieką Instruktora.

5. Liczebność grupy nie przekracza 10 Dzieci. Grupą zajmuje się jeden Instruktor.

6.Grupa w danej lokalizacji uruchamiana jest po uzyskaniu co najmniej 2 zgłoszeń do grupy.

§3. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie Deklaracji Uczestnika, uiszczenie wpłaty za zajęcia oraz posiadanie przez Dziecko ubezpieczenia NNW. Ubezpieczenie może zostać wykupione indywidualnie lub w ramach ubezpieczenia grupowego Dzikoprzygód.

2. W celu korzystania z zajęć, zaleca się aby dziecko zostało zaszczepione powszechnie dostępnymi szczepionkami, a także zostało zaszczepione na kleszcze.

3. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać na zajęcia Dzieci wyposażone w ubiór adekwatny do panujących warunków pogodowych, ponadto powinni zabezpieczyć Dziecko na wypadek nagłej zmiany pogody, szczególnie na deszcz.  W przypadku braku ubrań adekwatnych do warunków pogodowych, lub braku ubrań na zmianę, Instruktor, troszcząc się o zdrowie Dziecka, nie może wyrazić zgody na udział dziecka w danych zajęciach.

4. W trosce o zdrowie wszystkich Dzieci oraz w celu utrzymania higienicznych warunków nauki i opieki, instruktor ma obowiązek poinformować Rodzica/Opiekuna Dziecka, u którego dostrzeże objawy infekcji, o konieczności wcześniejszego odebrania dziecka z zajęć. W szczególnych przypadkach poważnie zagrażających zdrowiu innych dzieci Instruktor ma prawo jednostronnie zdecydować o nieprzyjęciu Dziecka na zajęcia w danym dniu. Skutkuje to zwrotem kwoty za te zajęcia.

5. W trosce o zdrowie Dzieci Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się nie przyprowadzać na zajęcia chorego Dziecka tzn. takiego, którego stan zdrowia może spowodować infekcję dla innych Dzieci.

§4. Bezpieczeństwo zabawy

1.Zajęcia Dzikoprzygody polegają na spędzaniu czasu w na terenach zielonych oraz lasów miejskich w Warszawie, gdzie najważniejszym czynnikiem zabawy będzie ruch, a także nieograniczone możliwości poznawania i doświadczania świata, między innymi przez takie aktywności jak wspinanie się, skakanie, balansowanie, bieganie. Rodzic jest świadomy, że takie formy zabawy, jakie przyjęte są na zajęciach Dzikoprzygód, mogą skutkować siniakami, otarciami, skaleczeniami. Uważność Instruktora jest jednak sprawą nadrzędną w celu zapewnienia wystarczającego poziomu bezpieczeństwa na zajęciach.

2. W celu zapewnienia podstawowych zasad bezpieczeństwa w trakcie zajęć Dzikoprzygód przyjęte są poniższe zwyczaje:

 • Dzieci pozostają w zasięgu wzroku i słuchu Instruktora
 • Dzieci na ustalony sygnał dźwiękowy np. instrument muzyczny, zbierają się w umówionym miejscu
 • Dzieci nie spożywają dzikich jagód, trawy, grzybów
 • Dzieci nie spożywają wody stojącej, deszczowej
 • Dzieci nie głaszczą zwierząt leśnych
 • Podczas zajęć wymagających użycia noża, dzieci posługują się sprzętem zapewnionym przez instruktora i tylko pod jego nadzorem. Sprzęt zapewniony przez instruktora jest przystosowany do używania przez dzieci.
 • Wskazane jest, aby dzieci nosiły podczas zajęć w lesie buty zakrywające palce (na wydzielonej przestrzeni na polanie rekreacyjnej oraz terenach zieleni miejskiej dzieci mogą biegać boso)
 • Dzieci po każdych zajęciach będą sprawdzane przez rodziców na obecność kleszczy. Instruktor ze swojej strony może przed zajęciami zabezpieczyć dzieci środkami na kleszcze i owady.
 • Po powrocie z zajęć poleca się rodzicom rolkowanie ubrań rolkami z papierem klejącym, aby zminimalizować ryzyko przeniesienia się kleszcza z ubrania na skórę.

3. Instruktor w trakcie zajęć zaopatrzony jest w plecak lub mobilny wózek, gdzie przechowuje niezbędny sprzęt. Znajduje się w nim apteczka z opatrunkami, lista telefonów alarmowych oraz kontaktów do rodziców, a także sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć.

4. Dzieciom nie podajemy żadnych leków, a rany o ile nie wymagają interwencji medycznej obmywane są wodą utlenioną i zabezpieczane plastrem lub bandażem.

5. W razie nagłej choroby Dziecka lub nieszczęśliwego wypadku z udziałem Dziecka, zostanie udzielona mu pierwsza pomoc (w tym, jeżeli będzie konieczna, także medyczna – na co Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę), a Rodzice/Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o zaistniałym fakcie na numery telefonów podane Instruktorowi.

6. W przypadku samowolnego i samodzielnego opuszczenia terenu przez Dziecko, Rodzic/Opiekun zostanie natychmiast poinformowany telefonicznie. Z naszej strony podjęte zostają wszelkie możliwe działania w celu odnalezienia Dziecka.

7. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia Instruktora Dzikoprzygód o chorobach zakaźnych i pasożytniczych Dziecka, lub o innych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na zdrowie innych Dzieci.

 

§5. Płatności

1. Miesięczna opłata za zajęcia wynosi 180 zł w przypadku jednego dziecka i 300 zł w przypadku dwójki rodzeństwa. Kwota powinna zostać zapłacona  do 10 dnia każdego miesiąca na konto 64 1160 2202 0000 0002 2089 6588.

2. W wypadku planowanych wyjazdów lub innych okoliczności, które uniemożliwiają Dziecku wzięcie udziału we wszystkich zajęciach w danym miesiącu, Dziecko może odrobić zajęcia z inną grupą. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest uprzedzenie Instruktora o nieobecności co najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć.

3. W razie konieczności odwołania zajęć przez Instruktora, Rodzice zostaną o tym poinformowani z wyprzedzeniem, a kwota opłacona za zajęcia, przenosi się na poczet przyszłego miesiąca.

§5. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest właściciel Dzikoprzygód z siedzibą przy ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, tel.: 513 031 179, adres e-mail: anetachmielinska@dzikoprzygody.pl.

2. Celem zbierania danych jest:

 • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub
 • podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a przekazanych drogą mailową, telefonicznie lub bezpośrednio
 • dostarczenie zawiadomienia o możliwości kontynuacji usługi Dzikoprzygód w kolejnym sezonielub
 • gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

3. Pani/Pana dane osobowe to dane udostępniane przez Panią/Pana w formularzu zgłoszeniowym i wykorzystywane w związku z Pani/Pana zainteresowaniem usługą Dzikoprzygód:

 • opisaną na stronie internetowej, z której wysłał/a Pani/Pan wypełniony przez siebie formularz kontaktowy (elektroniczny).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 16 roku życia wyraża lub aprobuje osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownej dyspozycji w siedzibie lub przez listonosza/kuriera lub elektronicznie. Adres Administratora Danych wskazany jest w pkt. 1.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia informacji o usłudze Dzikoprzygód lub jej wykonania. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy zamówionej usługi Dzikoprzygód.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Powyższa Klauzula Informacyjna dostępna jest także w siedzibie Dzikoprzygód wymienionej w pkt.1.