Deklaracja Uczestnika

Dane personalne uczestnika

Dane personalne uczestnika:
1. Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………
2. Data Urodzenia: ……………………………………………………………………………………………
3. Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………………………….
4. Telefon do rodzica: ………………………………………………………………………………………
5. Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………….
6. Wybrana grupa zajęciowa
……………………………………………….. …………………………………………..

DATA I PODPIS:………………………………………..

Zgoda i oświadczenie

1. Wyrażam zgodą na uczestniczenie mojego dziecka …………………………………………………… w
zajęciach Dzikoprzygody prowadzonych przez Anetę Chmielińską.
2. Akceptuję regulamin Dzikoprzygód oraz regulamin opłat .
3. Oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwskazań do brania udziału w zajęciach.
5. Zobowiązuję się do zapewnienia mojemu dziecku odpowiedniego ubezpieczenia NNW
6. Zgadzam się na publikowanie na stronie www.dzikoprzygody.pl oraz na Facebook zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka z zajęć i wydarzeń organizowanych przez Dzikoprzygody.

DATA I PODPIS:………………………………………..

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka

Niniejszym wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka,

Imię i nazwisko dziecka:

który może zostać utrwalony podczas zajęć oraz wydarzeń organizowanych przez Dzikoprzygody

Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że:
1. Rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka polegać będzie na umieszczaniu zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej, to jest na stronach internetowych Klubu oraz na profilach Dzikoprzygód prowadzonych w serwisach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp.

2. Dla potrzeb promocji działalności rekreacyjnej prowadzonej przez Dzikoprzygody, wizerunek mojego dziecka może być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób. Nagrania filmowe i dźwiękowe z udziałem mojego dziecka mogą być montowane, modyfikowane i dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby promocji
działalności rekreacyjnej prowadzonej przez Dzikoprzygody.

3. Wizerunek mojego dziecka nie może być użyty do innych celów niż powyżej wskazane, a jego rozpowszechnianie nie może naruszać dóbr osobistych dziecka.

Niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. Udzielona przeze mnie zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna, data